PROGRAM WYCHOWAWCZY

PROGRAM WYCHOWAWCZY

PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA


„KRĘCIOŁEK”

„Nie to jest najważniejsze, aby każde dziecko czegoś nauczyć, ale to, by wzbudzić w każdym dziecku pragnienie nauczenia się czegoś”.

– John Lubbock

Podstawa prawna:

 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej
 2. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka
 3. Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.) – art. 26 ust. 1.
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 356).
 5. Prawo oświatowe
 6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach
 7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach

1. Idea wiodąca programu

Naczelnym celem wychowania jest ukształtowanie osobowości, która kierując się własną wolą dokonywać będzie wyborów zgodnych z moralnymi zasadami. To przez wychowanie kształtuje się system wartości, normy i cel życia człowieka. Do uniwersalnych ogólnoludzkich wartości zalicza się: sprawiedliwość, wolność, godność, humanizm, solidarność, pokój. Podmiotem tych wartości jest człowiek. Wartości uniwersalne określane w podstawach programowych to: piękno, dobro, prawda i miłość. Z tych wartości wynikają normy postępowania etycznego, które przyswojone we wczesnym dzieciństwie wywierają duży wpływ na decyzje człowieka w wieku późniejszym.

 Wychowanie odbywa się na dwa sposoby:

 • wychowanie naturalne – pod wpływem środowiska, np. w rodzinie;
 • wychowanie instytucjonalne – przez oddziaływanie instytucji wychowujących
  np. przedszkola.

Bezwzględny priorytet w wychowaniu dziecka ma dom rodzinny. To rodzice są najważniejszymi i pierwszymi nauczycielami swojego dziecka, dlatego maja prawo decydować
o procesie wychowania również w przedszkolu. A przedszkole ma rodziców wspierać, a nie zastępować. Dlatego koncepcja programu wychowawczego przedszkola powinna być tworzona po wspólnym ustaleniu przez rodziców i nauczycieli katalogu wartości.

Wartości wiążą się z pewnymi zasadami, normami, które należy przestrzegać. Dla dzieci ważne jest, aby te wymagania były jasne i jednoznaczne. Ważne jest, aby były dostosowane do wieku i etapu rozwoju dziecka. Dzieci w przedszkolu wchodzą w swój pierwszy społeczny świat. Tutaj powinny się nauczyć przestrzegać zasad współżycia w grupie, aby w przyszłości umieć kochać, szanować, pomagać i nie krzywdzić innych.

Program Wychowawczy  powstał z myślą o potrzebach przedszkola, aby usystematyzować pracę wychowawczą prowadzoną w placówce.

2. Cele programu

a) Cele ogólne

Celem programu jest świadome wprowadzanie dziecka w system pożądanych zachowań, zapewnienie warunków do pełnego rozwoju osobowego każdego wychowanka, poprawa jakości pracy wychowawczej, uwzględnienie potrzeb społeczności przedszkolnej: dzieci, rodziców, środowiska oraz pracowników. Program zawiera cele, które ukierunkowują działalność nauczyciela oraz wspomagają kształtowanie prawidłowych postaw funkcjonowania dzieci
w grupie w oparciu o wzmocnienia pozytywne. Program wychowawczy jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego i zawarty jest w następujących  obszarach:

 • kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi

i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych;

 • kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych;
 • wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku
 • wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych;
 • wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt;
 • wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

Celem wspólnych oddziaływań wychowawczych nauczycieli i rodziców jest zapewnienie każdemu dziecku:

– radosnego i szczęśliwego dzieciństwa,

– bezpieczeństwa,

– poczucia własnej godności.

b) Cele  szczegółowe :

 1. Usystematyzowanie pracy wychowawczej prowadzonej w przedszkolu.
 2. Rozwijanie umiejętności społecznych dzieci; kształtowanie prawidłowych postaw funkcjonowania w grupie w oparciu o wzmocnienia pozytywne.
 3. Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych

i kulturalnych.

 • Kształtowanie umiejętności zabawy i pracy w grupie w trakcie zajęć samorzutnych

i zorganizowanych w przedszkolu i poza budynkiem przedszkolnym.

 • stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;
 • Uczenie wzajemnej tolerancji, akceptacji, zrozumienia potrzeb i odrębności drugiego człowieka oraz rodziny, rozwijanie empatii.
 • budowanie systemu wartości, w tym wychowanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym co dobre a co złe;
 • Wprowadzanie dziecka w świat wartości uniwersalnych: dobro, prawda, miłość, piękno, patriotyzm.
 • Kształtowanie poczucia przynależności do wspólnoty – małej i wielkiej ojczyzny oraz tożsamości narodowej i regionalnej.
 • Rozwijanie postaw prozdrowotnych.
 • Wspieranie rodziców w ich działaniach wychowawczych.

3. Informacja o programie

Programem wychowawczym objęte są dzieci przedszkolne. Zadania wychowawcze realizowane będą w sposób ciągły przez wszystkich nauczycieli poprzez odpowiedni dobór metod i form pracy, literaturę, pomoce dydaktyczne oraz stosowanie środków wychowawczych wzmacniających pozytywne zachowania dzieci. Nauczyciele będą współpracować z rodziną dziecka w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych. Dzieci  zaangażują się we wspólne tworzenie i przestrzeganie Kodeksu Przedszkolaka. Pracownicy niepedagogiczni będą wspierać działania nauczycieli.

Zawarte w programie treści wychowawcze są zgodne z wartościami uznanymi przez rodziców dzieci. Rodzice wypowiedzieli się na temat wartości w trakcie rozmów i dyskusji
z nauczycielami. Za najważniejsze w wychowaniu przedszkolnym wartości uznano:

 1. Współżycie w grupie rówieśniczej.
 2. Koleżeńskość.
 3. Kulturę bycia.
 4. Rodzinę.
 5. Patriotyzm.

Program obejmuje funkcjonowanie dziecka grupie w zakresie podstawowych dziedzin życia przedszkolnego:

 • samoobsługi i czynności higienicznych,
 • zabaw samorzutnych,
 • zajęć i zabaw zorganizowanych, uroczystości,
 • spożywania posiłków,
 • spacerów, wycieczek, zabaw na powietrzu.

Program ma charakter otwarty, jego treści mogą być rozbudowywane zgodnie z potrzebami przedszkola. Treść wychowania stanowi spójny system wartości, które zostały ujęte w określone zasady wraz z ustalonymi normami postępowania. Realizowanie kryjących się pod wartościami treści polega na egzekwowaniu przestrzegania wyodrębnionych norm postępowania.

4. W naszym Przedszkolu…

DZIECKO:

 • Poznaje swoje prawa i obowiązki.
 • Czuje się bezpieczne.
 • Rozwija się twórczo i jest samodzielne.
 • Ma możliwość indywidualnego rozwoju i osiąga sukces.
 • Uczy się dostrzegać swoje mocne strony.
 • Buduje pozytywny obraz samego siebie.
 • Jest świadome swojej przynależności narodowej.
 • Uczy się dostrzegać potrzeby innych ludzi.
 • Osiąga gotowość szkolną na wysokim poziomie.

RODZICE:

 • Uzyskują fachową pomoc pedagogiczną.
 • Otrzymują  obiektywną ocenę postępów i niepowodzeń dziecka.
 • Mogą mówić otwarcie o swoich spostrzeżeniach na temat pracy przedszkola.
 • Bezpośrednio rozmawiać z nauczycielem o trudnych sprawach wychowawczych.
 • Mogą czynnie uczestniczyć w życiu przedszkola.
 • Czynnie wspierają przedszkole w jego działaniach.
 • Chętnie współpracują z nauczycielami, oferują wszechstronna pomoc.
 • Są partnerami w tworzeniu klimatu działalności kształcąco – wychowawczej

i zarządzania placówką.

NAUCZYCIELE:

 • Aktywnie realizują zadania przedszkola określone w dokumentach wewnętrznych placówki.
 • Podejmują działania innowacyjne. Są aktywni i twórczy.
 • Tworzą i realizują autorskie programy dostosowane do potrzeb dziecka i placówki.
 • Współpracują z rodzicami i środowiskiem lokalnym.
 • Doskonalą swoją wiedzę i uzyskują nowe doświadczenia.
 • Wykorzystują twórcze i aktywne metody, promując nowatorski styl pracy.
 • Uzyskują  wyższe stopnie awansu zawodowego.
 • Pozyskują rodziców do efektywnych działań na rzecz przedszkola oraz poszukują sympatyków i partnerów przedszkola.
 • Monitorują efektywność własnej pracy.
 • Dzielą się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.
 • Prowadzą obserwację pedagogiczną i diagnozują rozwój dziecka.
 • Dobierają metody wychowawcze i dydaktyczne, które wspomagają  indywidualny rozwój  dziecka.
 • Proponują  rodzicom różne formy współpracy.
 • Treści programu wychowawczego

WARTOŚĆ: WSPÓŁŻYCIE W GRUPIE RÓWIEŚNICZEJ

ZASADA:   UMIEM FUNKCJONOWAĆ W GRUPIE

NORMY POSTĘPOWANIAPRZEKŁADOWE SPOSOBY REALIZACJI
Przestrzegam zawartych umów i reguł. Bawię się tak, aby nie przeszkadzać innym. Unikam krzyku i kłótliwości. Umiem czekać na swoją kolej. Umiem przyjąć porażkę z godnością
(umiem przegrywać). Nie kłamię. Akceptuję odmienność innych
(np. niepełnosprawnych). Umiem szanować wspólną własność. Sumiennie i dokładnie wypełniam obowiązki dyżurnego. Zwracam się z problemem do nauczyciela.
Utworzenie Kodeksów Grupowych (zawarcie kontraktu z dziećmi, podpisanie kodeksu, przestrzeganie zawartych
w kodeksie ustaleń). Ustalenie konsekwencji nie przestrzegania Kodeksu. Stosowanie systemu nagród: medale, znaczki, uśmieszki, dyplomy. Zabawy kołowe i ruchowe – wykorzystanie gier i zabaw ruchowych dla dzieci w wieku przedszkolnym. Wykorzystanie gier stolikowych. Wykorzystanie zabaw integrujących
np.: – zabawa „Ślepa kura” – zabawa „Domowe Stadka” – zabawa „Bliźniaki” – zabawa „Łańcuch gestów”. Dbanie o salę, zabawki i sprzęt. Pełnienie dyżurów w sali.        

WARTOŚĆ:  KOLEŻEŃSKOŚĆ

ZASADA:   JESTEM KOLEŻEŃSKI

NORMY POSTĘPOWANIAPRZYKŁADOWE SPOSOBY REALIZACJI
Nie wyśmiewam się z kolegi i koleżanki. Nie wyrządzam krzywdy innym
(np. nie biję, …). Pomagam młodszym i mniej sprawnym. Dzielę się z innymi tym co mam.
Sprawianie kolegom niespodzianek
z różnych okazji np. list do chorego kolegi, laurka z okazji imienin czy urodzin. Systematyczne prowadzenie zabaw integracyjnych z grupą. Pomoc maluchom np. w szatni w trakcie ubierania na spacer. Wykorzystanie scenariuszy zajęć pt.: -„Jestem dobrym kolegą” – scenariusz do zajęć dla dzieci 5 letnich, -„Mam przyjaciela i jestem przyjacielem”, -„Dni przyjaźni w przedszkolu”, -„Jestem dobrym kolegą”.  

WARTOŚĆ:  KULTURA BYCIA

ZASADA:  JESTEM KULTURALNY

NORMY POSTĘPOWANIAPRZYKŁADOWE SPOSOBY REALIZACJI
Używam form grzecznościowych: proszę, dziękuję, przepraszam. Pamiętam o zachowaniu się w trakcie powitań i pożegnań: dzień dobry, do widzenia. Okazuję szacunek dorosłym osobom. Jestem miły dla innych. Dbam o porządek wokół siebie
(nie śmiecę, sprzątam po zabawie i pracy). Umiem słuchać innych i nie przeszkadzać w trakcie rozmów (kultura słuchania).
Poznawanie wzorców właściwego zachowania:  postawa nauczyciela, wzory literackie.Wykorzystanie cyklu zajęć pt.: -„Jestem kulturalny i jest mi z tym dobrze”, -„Proszę, Dziękuję, Przepraszam”, -„Mistrz dobrych Manier”, -„Jak Cię widzą tak Cię piszą”. Stosowanie systemu nagród np.: zdobywanie dyplomu „Kulturalny Przedszkolak”.Wprowadzenie w trakcie rozmowy  zwyczaju: „mówi ten kto ma pałeczkę
w ręce a inni słuchają”.  

WARTOŚĆ: RODZINA

ZASADA: SZANUJĘ SWOJĄ RODZINĘ

NORMY POSTĘPOWANIAPRZYKŁADOWE SPOSOBY REALIZACJI
Pamiętam o uroczystościach rodzinnych. Szanuję członków swojej rodziny. Okazuję swoje uczucia rodzinie. Znam pracę zawodową rodziców.Organizowanie w przedszkolu uroczystości charakterze rodzinnym: Dzień Matki, Dzień Ojca, Dzień Babci i Dziadka, Wigilia. Obchodzenie w przedszkolu urodzin dzieci. Organizowanie konkursów rodzinnych (plastycznych, recytatorskich). Wykonywanie niespodzianek dla członków rodziny bez okazji. Zapraszanie do przedszkola wybranych rodziców w celu poznania ich pracy: leśniczy, policjant, pielęgniarka, itp.    

WARTOŚĆ:   PATRIOTYZM

ZASADA:   JESTEM DOBRYM POLAKIEM

.

NORMY POSTĘPOWANIAPRZYKŁADOWE SPOSOBY REALIZACJI
Znam i szanuję symbole narodowe: godło, flaga, hymn. Znam swoją miejscowość: godło i flagę gminy, zabytki i ciekawe miejsca. Poznaję kulturę swojego regionu.Wprowadzenie tematyki kompleksowej: „Moja ojczyzna”. Umieszczenie w widocznym miejscu
w przedszkolu godła Polski. Wywieszanie na budynku przedszkola flag  z okazji świąt narodowych. Uczestniczenie w życiu gminy Wałbrzych: udział w imprezach lokalnych (wystawy, koncerty, festyny), spotkania z ciekawymi ludźmi, poznanie historii, tradycji, zabytków. Utworzenie w przedszkolu kącika regionalnego. Zapoznanie dzieci z legendami, tradycjami tańcami, strojami i wytworami ludowymi. Spotkanie z zespołem regionalnym. Wycieczki krajoznawcze. Turniej wiedzy o regionie pod hasłem „Cudze chwalicie swego nie znacie”.  

WARTOŚĆ:   EKOLOGIA

ZASADA:   PRZEDSZKOLE UCZY KOCHAĆ I CHRONIĆ OTACZAJĄCĄ GO PRZYRODĘ

CELEPRZYKŁADOWE SPOSOBY REALIZACJI
Kształtowanie opiekuńczej postawy dzieci wobec istot żywych i środowiska naturalnego. Ukazywanie walorów estetycznych przyrody i budzenie potrzeby zachowania jej piękna. Kształtowanie u dzieci poczucia odpowiedzialności za stan środowiska
w swoim otoczeniu. Zachęcanie dzieci i ich rodziców do podejmowania konkretnych działań na rzecz przyrody ojczystej.
Wycieczki. Spacery. Konkursy. Prace porządkowe. Prace hodowlane. Doświadczenia. Obserwacje przyrodnicze. Eksperymenty. Akcje ekologiczne. Filmy. Kącik Małego Ekologa.

Kodeks małego ekologa

 • Nie  łamię gałęzi drzew i nie  depczę trawników.
 • Nie  śmiecę.
 • Nie  męczę zwierząt.
 • Sadzę drzewa i krzewy.
 • Opiekuję się zwierzętami.
 • Zwracam uwagę tym, którzy czynią krzywdę przyrodzie.
 • Rozpoznaję zagrożenia dla środowiska przyrodniczego.

WARTOŚĆ:   ZDROWIE

ZASADA:   PRZEDSZKOLE ROZWIJA UMIEJĘTNOŚCI I NAWYKI ORAZ PROMUJE ZACHOWANIA, KTÓRE POZWALAJĄ SPOJRZEĆ NA ZDROWIE, JAKO WARTOŚĆ

CELEPRZYKŁADOWE SPOSOBY REALIZACJI
Kształtowanie świadomej i czynnej postawy w dążeniu do zachowania zdrowia. Nabywanie właściwych nawyków higienicznych, żywieniowych i aktywności ruchowej. Stwarzanie poczucia bezpieczeństwa własnego i innych, oraz życia w zgodzie ze środowiskiem naturalnym. Angażowanie rodziców w działalność prozdrowotną przedszkola.Zajęcia zorganizowane. Zabiegi higieniczne. Spacery. Wycieczki. Zawody sportowe. Konkursy i turnieje. Przedsięwzięcia i akcje prozdrowotne.

Kodeks zdrowego przedszkolaka

 • Znam zasady dbałości o zdrowie i bezpieczeństwo oraz je przestrzegam.
 • Chętnie korzystam z zabiegów higienicznych.
 • Spożywam zróżnicowane posiłki.
 • Czynnie spędzam wolny czas.
 • Rozumiem zasady sportowej rywalizacji.
 • Kodeks przedszkolaka
 1. Wspólnie i zgodnie bawię się z dziećmi.
 2. Potrafię czekać na swoja kolej podczas działalności zabawowej i edukacyjnej.
 3. Szanuję własność cudzą i wspólną.
 4. Wiem, że praca innych jest trudem, który należy szanować i tego samego oczekuję od innych.
 5. Do zabawy biorę tylko te zabawki, którymi teraz będę się bawić, a po skończonej zabawie odłożę je na miejsce.
 6. Bawię się tak, aby nie powodować zagrożenia i przykrości innym.
 7. Pomagam innym młodszym i mniej sprawnym kolegom.
 8. Próbuję samodzielnie rozwiązywać sytuacje problemowe zgodnie z ogólnie przyjętymi normami.
 9. Stosuje formy grzecznościowe: proszę, dziękuję, przepraszam itp.
 10. Wiem, że w przedszkolu jestem po to, aby zdobyć wiedzę i umiejętności  potrzebne mi
  w szkole.
 • Reguły zachowań obowiązujące w naszym przedszkolu

Ustalone zostały reguły, w których zawarte są jednakowe dla wszystkich dzieci
w przedszkolu normy dotyczące:

 • zachowania podczas posiłków,
 • zachowania w łazience,
 • zachowania w szatni,
 • zachowania w sali,
 • zachowania podczas pobytu w ogrodzie przedszkolnym,
 • zachowania podczas wycieczek i spacerów,
 • zachowania podczas imprez i uroczystości.
 1. Reguły zachowań obowiązujące podczas spożywania posiłków
 • siedzimy w pozycji lekko pochylonej ku stołowi,
 • jemy w ciszy,
 • jemy z niezbyt otwartymi ustami, powoli,
 • sztućcami posługujemy się bezpiecznie i kulturalnie,
 • po skończonym posiłku wycieramy usta serwetką,
 • odchodząc od stołu, cicho wstajemy i lekko odsuwamy krzesło, wychodzimy, zasuwamy krzesło i mówimy „dziękuję”.
 • Reguły zachowań w łazience

a) mycie rąk (przed i po posiłku, po wyjściu z toalety, przed oglądaniem książek)

– podwijamy rękawy,

– moczymy ręce, pocieramy namydlone ręce, płuczemy,

– zakręcamy kran,

– otrząsamy ręce nad zlewem,

– wycieramy dłonie w swój ręcznik,

– zawieszamy ręcznik na właściwym wieszaku.

b) pielęgnacja zębów

– do kubka wlewamy letnią wodę,

– dwukrotnie płuczemy usta,

– na szczotkę wyciskamy pastę,

– myjemy zęby okrężnymi ruchami,

– kilkakrotnie płuczemy jamę ustną wodą,

– wkładamy szczoteczkę do kubka do góry włosiem,

– kubek ze szczotką ustawiamy w wyznaczonym miejscu.

c) higiena potrzeb fizjologicznych

– korzystamy z toalety wyłącznie pojedynczo,

– zawsze po sobie spłukujemy toaletę,

– myjemy ręce po wyjściu z toalety.

 • Reguły zachowań w szatni

– starannie układamy swoją odzież i buty,

– pamiętamy o kolejności zakładania odzieży przed wyjściem,

– po powrocie, przed wejściem do budynku  otrzepujemy buty i je wycieramy o wycieraczkę,

– przy rozbieraniu pamiętamy o kolejności zdejmowania odzieży,

– starannie składamy odzież i odkładamy na swoją półkę,

– pamiętamy, aby pomagać kolegom, którzy potrzebują pomocy.

 • Reguły zachowań w sali

– nie biegamy,

– dzielimy się wszystkim,

– mówimy umiarkowanym głosem,

– gramy uczciwie,

– nie bijemy innych,

– sprzątamy po sobie,

– nie niszczymy zabawek,

– używamy zwrotów grzecznościowych.

 • Reguły zachowań podczas pobytu w ogrodzie przedszkolnym

– bezpiecznie korzystamy z urządzeń,

– nie popychamy innych,

– nie bijemy się

– pomagamy młodszym kolegom,

– nie oddalamy się z terenu ogrodu,

– słuchamy poleceń nauczyciela.

 • Reguły zachowań podczas wycieczek i spacerów

– idziemy kolejno parami

– nie popychamy się,

– uważnie słuchamy,

– przestrzegamy zasad ruchu drogowego.

 • Reguły zachowań obowiązujące podczas imprez, uroczystości, spotkań itp.

– zajmujemy wyznaczone miejsce,

– witamy się z gośćmi,

– uważnie słuchamy,

– żegnamy się z gośćmi,

– wychodzimy w ustalonej kolejności.

 • Ewaluacja
 1. Ewaluacja programu wychowawczego będzie polegać na ocenie stopnia przestrzegania wyodrębnionych norm postępowania. Po dokonaniu ewaluacji na koniec roku, program będzie zgodnie z jej wynikami modyfikowany i realizowany w następnych latach.
 2. Ewaluacji programu wychowawczego dokonuje się na rocznej radzie pedagogicznej.
 3. W ewaluacji uwzględnia się opinię wychowanków, rodziców, nauczycieli, pracowników  przedszkola, wytwory dzieci.
 4. Sposoby ewaluacji:

a) analiza dokumentów:

– Program wychowawczy,

– Księga protokołów rady pedagogicznej,

– plany miesięczne poszczególnych grup,

– arkusze obserwacji

– dzienniki,

b) ankieta,

c) obserwacja,

c) wytwory dzieci.