KONCEPCJA PRACY

KONCEPCJA PRACY
PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA
,,KRĘCIOŁEK”

NA LATA 2020/2021

zatwierdzona przez Radę Pedagogiczną w dniu …. września 2020 r.

„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”.

J. Korczak

Podstawa prawna

Koncepcja pracy naszego przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych
w aktach prawnych:

 • Ustawa o Systemie Oświaty,
 • Statucie Przedszkola,
 • Programie wychowawczym i profilaktycznym,
 • Programie adaptacyjnym.

MISJA PRZEDSZKOLA

Przedszkole Publiczne „Kręciołek” jest przedszkolem publicznym, które zapewnia nie tylko edukację i wychowanie, ale także profesjonalną opiekę nad dziećmi. Organizowane są w nim liczne ciekawe wydarzenia, uroczystości
i wycieczki, które pozwalają dzieciom na kontakt ze środowiskiem społeczno-kulturowym, technicznym, a także przyrodniczym. W przedszkolu oferowane są różnorodne i ciekawe, a jednocześnie nieodpłatne zajęcia dodatkowe. Placówka bierze udział w wydarzeniach kulturalnych, takich jak: wyjście do kina, teatru, centrum rozrywki i zabawy. Przedszkole dba o zdrowie dzieci zarówno fizyczne jak i psychiczne. Szczególny nacisk kładzie na indywidualność każdego dziecka, rozwija zainteresowania oraz umożliwia rozwój indywidualnych możliwości
i talentów. W znakomity sposób rozpoznaje i zaspokaja wszystkie potrzeby dzieci. Podopieczni nabywają nowe wiadomości oraz mają możliwość rozwoju już nabytych umiejętności, których celem jest osiągnięcie przez wychowanków gotowości do nauki w szkole podstawowej. Przedszkole kładzie duży nacisk na prawidłową budowę środowiska społecznego dziecka, skupia się na kształtowaniu postawy moralnej oraz zwraca uwagę na odróżnienie tego co jest dobre, a co złe. Placówka wspiera działania wychowawcze rodziców i jest z nimi w stałym kontakcie. Pokazuje dzieciom, jakie zachowania są przyjazne przyrodzie oraz buduje poczucie tożsamości regionalnej oraz narodowej. Zwraca szczególną uwagę na rozwój mowy dzieci w języku angielskim.

WIZJA

Publiczne Przedszkole „Kręciołek” jest placówką przyjazną, wspomagającą wszechstronny rozwój każdego wychowanka w oparciu o rozpoznanie jego potrzeb i możliwości. Nauczyciele pragną w każdym dziecku rozbudzić ciekawość świata i ludzi, spostrzegawczość i wrażliwość. Placówka zapewnia naukę, opiekę, wychowanie – w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa. Dzieci mają możliwość samorealizacji i aktywnego odkrywania swoich możliwości. Dzięki bogatej ofercie zajęć dodatkowych rozwijają swoje zainteresowania wzbogacając wiedzę
o otaczającym świecie.

Wychowankowie mają w nauczycielach wsparcie, a ci każdemu dziecku zapewniają podmiotowe traktowanie, dzięki któremu czują się akceptowane
i bezpieczne. Nauczyciele konstruują ciekawe i bogate oferty zabaw i zadań, są dobrze przygotowane merytorycznie i metodycznie. Poszukują innowacyjnych metod pracy, mają wysokie kwalifikacje, pracują z pasją ciągle doskonaląc swoje umiejętności.

W przedszkolu realizowana jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego w oparciu o programy edukacyjne. W każdym dniu dzieci uczestniczą w zajęciach dydaktyczno – wychowawczych, dostosowanych do swojego wieku i umiejętności.

Program wzbogacony został poprzez różnorodne zajęcia związane
z obowiązującym tematem kompleksowym. Zajęcia dobierane są starannie
i świadomie, z uwzględnieniem indywidualnego podejścia do każdego dziecka
i jednoczesnego wsparcia jego wszechstronnego rozwoju. W pracy z dziećmi stosowane są elementy znanych i sprawdzonych metod edukacyjnych, które wspomagają ich rozwój intelektualny, emocjonalny, fizyczny i społeczny,
np. zajęcia gimnastyczne prowadzone różnymi metodami (m.in. Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, metodą Klanzy, Gimnastyką Mózgu według
P. Dennisona, matodą Labana), ćwiczenia grafomotoryczne, zajęcia z elementami bajkoterapii.

W placówce propagowany jest zdrowy styl życia poprzez realizację szeregu działań promujących edukację ekologiczną.

Absolwenci Publicznego Przedszkola „Kręciołek” to dzieci otwarte, twórcze, komunikatywne, przygotowane do podjęcia obowiązków na kolejnym szczeblu edukacji. Znają siebie i swoje możliwości, akceptują odrębność innych, potrafią odnaleźć się w nowej sytuacji, rozwiązują problemy, dążą do osiągnięcia sukcesu
i radzą sobie z porażkami.

CELE STRATEGICZNE

CELE  STRATEGICZNECELE SZCZEGÓŁOWEWSKAŹNIKI
Przedszkole ujednolica własne oddziaływania wychowawcze i opiekuńcze z oddziaływaniami rodzicówW procesie wychowania uczestniczą rodzice dzieci
i wszyscy nauczyciele,  a działania wychowawcze placówki są jednolite i spójne. Przedszkole wspomaga rodzinę
w wychowaniu dziecka. Rodzice i dzieci znają swoje prawa i obowiązki. Nauczyciele wykorzystują ciekawe i różnorodne  formy współpracy
z rodzicami. Przedszkole wzbogaca wachlarz oddziaływań wychowawczych
i profilaktycznych. W przedszkolu funkcjonuje program adaptacyjny, pomagający dzieciom  rozpoczynających edukacje przedszkolną.  W przedszkolu opracowano
i wdrożono Program wychowawczy, który wzmacnia role wychowawcy i pedagoga.

Rodzice zostali zapoznani
z przepisami gwarantującymi bezpieczeństwo.
– protokoły zebrań
z rodzicami, -zapisy kontaktów indywidualnych, -scenariusze imprez, -opracowany kodeks zachowań w każdej grupie, -plany, -dzienniki zajęć
-stosowanie zabaw relaksacyjno-wyciszających, dziecięcych masażyków, -gazetka dla rodziców, -tablice ekspozycyjne
w salach z pracami plastycznymi i technicznymi, -wykaz spotkań
ze specjalistami, -zajęcia  otwarte dla rodziców, -imprezy integracyjne dla dzieci i rodziców, -plany współpracy
z rodzicami
– wyeksponowane ulotki dla rodziców.
Przedszkole stwarza warunki dające możliwości skutecznej opieki
i rozwoju  każdego dziecka.


Organizacja i warunki wychowawczo-dydaktyczne zapewniają wszystkim dzieciom równe szanse w osiągnięciu dojrzałości szkolnej. Zapewnia równe szanse rozwoju dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Przedszkole stwarza warunki rozwoju dzieciom szczególnie uzdolnionym, zwraca uwagę na analizę postępów i osiągnięć
w oparciu o realizację planów indywidualnych. Przedszkole zapewnia wszelkie dostępne formy pomocy dzieciom, które jej potrzebują,  a także podejmuje systematyczne działania opiekuńcze.
-roczny plan pracy  i  miesięczne plany pracy wychowawczo-dydaktycznej, -indywidualne programy, karty przebiegu pracy
z dzieckiem -arkusze diagnozy
i obserwacji dzieci -protokoły ze spotkań Rady Pedagogicznej,  -plany pracy z dzieckiem zdolnym, – prace dzieci, dyplomy -współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną.
Baza i wyposażenie przedszkola zapewniają warunki do realizacji zadań statutowych placówki i możliwości osiągania wysokiej jakości jej pracy
Systematycznie jest analizowany stan  budynku pomieszczeń
i wyposażenia. Podejmowane są działania podnoszące poziom bezpieczeństwa dzieci. Wszystkie dzieci, pracownicy
i inne osoby przebywające
w przedszkolu funkcjonują
w zdrowych, bezpiecznych
i higienicznych warunkach. Pracownicy są przeszkoleni,
a dzieci systematycznie zapoznawane z zasadami bezpieczeństwa. Nauczyciele mają dostęp  do środków dydaktycznych, materiałów i różnych pomocy zgodnie z potrzebami. Przedszkole czyni starania, aby  wyposażenie  było nowoczesne i wpływało na  podnoszenie  warunków pracy. Kąciki zabaw systematycznie wzbogacane są o nowe zabawki
i rekwizyty wyzwalające aktywność twórczą dzieci.
-protokoły przeglądu stanu BHP, -kontrole sanepidu, -zaświadczenia o szkoleniach bhp, udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, badaniach lekarskich, -plany pracy  miesięcznej, wpisy w dzienniku, -realizacja programu profilaktycznego,  -terminowa realizacja zaleceń i nakazów.
Przedszkole pobudza wszechstronny rozwój dziecka i rozwija jego działania twórcze.Przedszkole tworzy środowisko wspierające rozwój umiejętności dzieci na różnych płaszczyznach aktywności. Nauczyciele rozwijają i wspierają zainteresowania i uzdolnienia wychowanków. Nauczyciele stosują aktywne metody i formy  pracy oraz nowatorskie rozwiązania. Metody pracy z dziećmi są właściwie dobrane, zróżnicowane
i skuteczne. Nauczyciele wdrażają dzieci do dobrej praktyki dnia codziennego, planowania i realizacji wytyczonych zadań. Organizowane są różnorodne zabawy i działania twórcze (obserwacje przyrodnicze, prace użyteczne) na świeżym
powietrzu). Stworzono ofertę zajęć dodatkowych, realizowanych po podstawie programowej, wspierających rozwój dzieci.  
-prezentacja dokonań dzieci na gazetce dla rodziców, organizowanych wystawach, -arkusze obserwacji dzieci, -zapisy w planach, dziennikach, scenariuszach zajęć i imprez przedszkolnych: stosowanie metod aktywności ruchowej: Labana, W. Sherborne, Klanzy, -stosowanie metod aktywizujących i technik twórczego myślenia, -plany pracy, -sprawozdania nauczycieli,  -podsumowanie nadzoru pedagogicznego, -wykaz zajęć (język angielski, rytmika, muzyka, gimnastyka),  -plany pracy, -arkusze kontroli, -ćwiczenia w salach -ćwiczenia poranne.
Przedszkole promuje zdrowy styl życia  oraz zachowania ekologiczne.


Przedszkole zapewnia dzieciom możliwość obserwowania i badania przyrody, poszanowania
i korzystania z jej zasobów (organizowanie spacerów, wycieczek, spotkania z ciekawymi ludźmi). Nauczyciele  wzbogacają wiedzę swoich wychowanków  poprzez prowadzenie ciekawych zajęć, konkursów i imprez środowiskowych rzecz ochrony środowiska oraz promowani zdrowego stylu życia. Przedszkole zapewnia dzieciom zapoznanie się z wiedzą zdrowotną i przyrodniczą poprzez literaturę dziecięcą. Przedszkole współpracuje z nadleśnictwem, fundacjami ekologicznymi, przedstawicielami służby zdrowia, ratownictwem medycznym. Przedszkole realizuje programy
i przedsięwzięcia ekologiczne
i zdrowotne –  ogólnopolskie
i przedszkolne.
-plany pracy, zapisy
w dzienniku, -informacje zawarte na gazetce, -zapisy w dzienniku zajęć, dyplomy,  -zdjęcia, -zgłoszenia, -programy przedsięwzięć edukacyjnych, -kosze na śmieci w salach
z podziałem na segregację odpadów.
Współpraca nauczycieli i dyrektora przyczynia się do lepszego tworzenia nowatorskiego i twórczego stylu pracy.Utworzone stałe zespoły zadaniowe z przydzielonym zakresem prac, udoskonalające pracę zespołową nauczycieli.
-sprawozdania z nadzoru pedagogicznego.
Przedszkole propaguje wśród dzieci naukę języka angielskiego oraz poznanie kultury Wielkiej Brytanii.
Dzień angielski raz w miesiącu. Konkurs plastyczny na temat Wielkiej Brytanii. Poznawanie kultury Wielkiej Brytanii. Nauka zabaw w języku angielskim. Występy artystyczne dzieci podczas uroczystości przedszkolnych w języku angielskim.
-sprawozdania z nadzoru pedagogicznego.

OPIS EWALUACJI KONCEPCJI PRACY PRZEDSZKOLA

ETAPY ZBIERANIA DANYCH
Bieżąca obserwacja realizacji zaplanowanych działań w ciągu roku. Cele ewaluacji:
 • zapoznanie wszystkich pracowników i rodziców z koncepcją przedszkola;
 • ustalenie stopnia zgodności realizacji zaplanowanych zadań z planem rocznym;
 • kontrola realizacji poszczególnych zadań.
 1. Podsumowanie i wnioski po zakończeniu każdego roku szkolnego.

Cele ewaluacji:

 • sprawdzenie, które cele szczegółowe zostały osiągnięte;
 • ocena stopnia zaangażowania pracowników w realizację;
 • zebranie informacji potrzebnych do dalszego planowania pracy placówki;
 • uogólnienie wniosków z nadzoru pedagogicznego.
 1. Podsumowanie i wnioski po zakończeniu realizacji całego programu

 Cele ewaluacji:

 • oszacowanie efektów działania i realizacji zaplanowanych celów (udzielenie odpowiedzi na pytanie – czy i w jakim stopniu zostały osiągnięte cele strategiczne?);
 • ocena stopnia zaangażowania pracowników w realizację koncepcji przedszkola;
 • zebranie informacji potrzebnych do dalszego planowania pracy placówki.

Modyfikacji koncepcji dokonuje Rada Pedagogiczna na naradzie podsumowującej rok szkolny na podstawie wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego Dyrektora w tym wyników
z przeprowadzonej ewaluacji wewnętrznej lub zewnętrznej. Modyfikacja ma charakter wypracowanego dokumentu, a wskazane dodatkowe zadania dopisuje się w koncepcji pracy Przedszkola.